Покана за извънредно общо събрание

559

                                                                                                                       ПОКАНА

за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Индустриална зона

Загоре” АД

Съветът на Директорите на „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ” АД с ЕИК:205101934, със седалище и адрес на управление област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000, бул. „Цар Симеон Велики” № 107, на основание на чл. 223 ал.1 от Търговския закон, свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27 (двадесет и седми) юли 2022 година, от 14.00 часа на адрес област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000, бул. ”Цар Симеон Велики” № 107, зала ФОАЙЕ, при следния дневен ред:

т.1. Обсъждане и приемане на решение за продажба на следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор № 68850.521.1664, целият с площ 4575 кв.м, находящ се в Област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000, с трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за друг вид производствен, складов обект, с предходен идентификатор: 68850.521.1644, номер по предходен план: 1587, 1618, 1620, 1621, 1626, квартал 32, парцел I, с граници: 68850.521.1619, 68850.521.1663, 68850.521.1662, 68850.521.1588 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-43/25.05.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, собственост на „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ" АД ЕИК: 205101934, чрез публично оповестен конкурс,

т.2. Определяне на минимална продажна цена за имот № 68850.521.1664

т.3. Утвърждаване на конкурсна документация и минимални условия за изпълнение от спечелилия конкурса за продажба на ПИ с идентификатор № 68850.521.1664.