Покана за извънредно общо събрание

1847

ПОКАНА

за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Индустриална зона Загоре” АД

 

Съветът на Директорите на „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ” АД с ЕИК:205101934, със седалище и адрес на управление област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000, бул. „Цар Симеон Велики” № 107, на основание на чл. 223 ал.1 от Търговския закон, свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 22 (двадесет и втори) февруари 2023 година, от 14.00 часа на адрес област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000, бул. ”Цар Симеон Велики” № 107, зала ФОАЙЕ, при следния дневен ред:

т.1. Промяна в състава на Съвета на директорите на „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ” АД.

Проект за решение по т.1:

Общото събрание на акционерите освобождава Сашко Иванов Лозанов като член на Съвета на директорите и приема на негово място нов член на съвета на директорите на „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ" АД.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на извънредното общо събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000, бул. "Цар Симеон Велики" № 107. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред, са публикувани на електронната страница на „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ" АД, за времето от обявяването на Поканата в Търговския регистър, до приключване на Общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за извънредно общо събрание, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, извънредното общо събрание ще се проведе на 09.03.2023 от 14,00 ч. на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:00ч. на 22.02.2023 г., съответно в 10:00ч. на 09.03.2023 г., на мястото на провеждане на общото събрание.

Правила за гласуване чрез пълномощник: в случаите когато ЮЛ акционер не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество-акционер и изрично заверено пълномощно за конкретното общо събрание.

Изпълнителен Директор: ………………………………

/Радослав Славчев Танев/