Покана за свикване на извънредно общо събрание

716

Съветът на Директорите на „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ” АД с ЕИК:205101934, със седалище и адрес на управление област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000, бул. „Цар Симеон Велики” № 107, на основание на чл. 223 ал.1 от Търговския закон, свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 31 (тридесет и първи) май 2022 година, от 14.00 часа на адрес област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000, бул. ”Цар Симеон Велики” № 107, зала ФОАЙЕ, при следния дневен ред:

т.1. Промяна в състава на Съвета на директорите на „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ” АД.