ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

1377

ПОКАНА

За свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Индустриална зона Загоре“ АД

Съветът на директорите на „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ АД с ЕИК 205101934, със седалище и адрес на управление област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000, бул. ‘‘Цар Симеон Велики“ № 107, на основание на чл. 223 ал. 1 от Търговския закон, свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10 (десети) януари 2020 година, от 14.00 часа на адрес област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000, бул.  “Цар Симеон Велики“ № 107, зала 203. ю