Предимства

Нашите Предимства

Община Стара Загора се стреми да осигури перфектните условия за бизнес в "ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ"

„Индустриална зона Загоре“ е разположена в най-добрия град за живеене, Стара Загора, поради което борави с редица предимства, продиктувани от динамичните темпове на развитие на нашия град. Зоната граничи с жилищен квартал и разполага с ежеминутен градски транспорт. В непосредствена близост преминават няколко основни пътни артерии, които от своя страна правят локацията на Зона "Загоре" изключително атрактивна и удобна за бъдещите инвеститори.

„Индустриална зона Загоре“ разполага с урбанизирана територия, с размери от над 115 декара и се ангажира да създаде подходяща инфраструктура и комуникации, които да отговарят на потребностите на бъдещите инвеститори. Съгласно новоприетия ПУП на ИЗЗ територията е разделена на 11 имота с приблизителна площ между 15 000 и 4 000 кв.м.

Планира се и построяване на бизнес сграда, в която да се намират офисите на Дружеството, конферентна зала с възможност за отдаване под наем, с цел осъществяване на срещи, конференции, форуми и други, заведение за хранене, банков клон и други услуги, които да отговорят на потребностите на бъдещите инвеститори.

Нашите бъдещи инвеститори ще разполагат с пълна институционална подкрепа, с цел повишаване на ефективността и благоприятстване за осъществяване на тяхната дейност.

115дка. обща площ
11бр. Имоти
4 - 15дка. Ед.имот
Комуникативна Локация
ВиК
Електричество
Интернет
Газ
Бизнес сграда
Заведения за хранене
Конферентна зала
Банков клон

Бизнес средата в България

През 1997 г. се установи широк консенсус относно основите на икономическата политика, които продължават да доминират при правенето на реформи. Валутният борд в страната установява режим на фиксиран валутен курс, при който Централната банка не може да кредитира държавата. България ще запази фиксирания курс до приемането на еврото.

Показател Място Източник Година
Държавен дълг (% от БВП) 3-то в ЕС (28,7%) Евростат 2016
Плосък данък върху печалбите и доходите 1-во в ЕС (10%) Евростат 2015
Индекс "Правене на бизнес" 50-то (от 190 страни) Световна банка 2018
Индекс "Икономическа свобода в света" 48-о (от 159 страни) Институт Фрейзър 2017
(калкулиране с данни за 2015)

Транспортна Свързаност

Централното географско разположение на региона на Стара Загора го превръща в кръстопът от важни транспортни артерии между източната, западната, северната и южната част на България, което е важна предпоставка за утвърждаването му като международен логистичен център. Градът има транспортни връзки по шосе и с влак с всички краища на страната. До най-големите областни центрове - София и Пловдив се достига съответно за 2 часа и 20 минути и 1 час и 10 минути, като до тях се достига по Автомагистрала Тракия. До Бургас се достига също по Автомагистрала Тракия за час и половина, а до Русе за 2 часа и 40 минути.

Климат и Географски Характеристики

Областта се характеризира с умерен климат, разнообразни и плодородни почви и сравнително добри водни потенциали.
Община Стара Загора oбхваща части от Горнотракийската низина и Сърнена Средна гора. Релефът е равнинен, хълмист и ниско планински. Естествените предимства на региона включват и близост до една от основните планински вериги – Стара планина, както и до богатата на руди Средна гора. Община Стара Загора обхваща разнообразни по характер територии, като преобладават земеделските територии.

Човешки ресурси

Приблизително 158 000 души живеят на територията на Община Стара Загора. Други 139 000 жители живеят в непосредствена близост до град Стара Загора (до 30 мин. път с кола в едната посока от центъра на града), от които 80 000 са във възрастовата група 20-64 г. Градът е достъпен за по-малко от 45 минути и от още 114 000 души. Това прави общото население на широкия регион Стара Загора 411 000 души.

Образование

В Община Стара Загора има 9 професионални гимназии (в т.ч. не влизат спортните училища и училищата по изкуства) и 2 частни професионални колежа, по някои специалности с интензивно изучаване на английски език. Предлагат се множество технически специалности, сред които машиностроене, електротехника и микропроцесорна техника.

Пазар на труда

Работната сила (икономически активното население на възраст 15-64 години) в Област Стара Загора е в размер на 134,000 души. Областта има коефициент на икономическа активност за 2016 г. (съотношението на работната сила във възрастова група 15-64 г. към населението в същата възрастова група) от 65%. Наетите на работа лица в Област Стара Загора по последни налични данни са 102 000 души. Коефициентът на безработица отбелязва спад с 3.8% спрямо 2015 г. През 2016 г. той достига 6%, което е под средното за страната.

Земя за развитие на бизнес

Цените на индустриалните земи обикновено варират от 20 до 35 EUR на кв.м, докато земеделска и друга налична земя може да се намери дори при 10 EUR на кв.м. Началните цени за застроена площ варират между 350 и 550 EUR на кв.м.. Цените на индустриалните площи в Стара Загора са относително ниски в сравнение с други големи български градове, както и с други страни от Централна и Източна Европа.

Цени за покупка на индустриални имоти

(в региона на Стара Загора)

Индустриални земи20 - 30 EUR На кв.м
Застроени площи350 - 550 EUR На кв.м

Наем на бизнес имоти

(в региона на Стара Загора)

Офис пространство8 EUR На кв.м
Склад3 EUR На кв.м

Процедура за строителство

Въпреки че е една от най-тежките административни процедури в България и в цяла Европа, Община Стара Загора предоставя ясен и сравнително кратък работен процес по отношение както на броя на процедурите, така и на сроковете на изпълнение. На инвеститор ще отнеме 105 дни от момента на подаване на заявление за издаване на виза за проектиране (стъпка 1 в работния процес) до момента на получаване на сертификат за въвеждане на сградата в експлоатация (последната стъпка).

Издаване на виза за проектиране14 дни

Предварителен инвестиционен проект

Предварителен договор с evn30 дни
Предварителен договор с вик
Становище от риосв

Окончателен инвестиционен проект

Съгласуване на проекта с общината7 дни
Издаване на разрешително за строеж14 дни

Акт 14 - приемане на конструкция от инвеститора

Договор с evn30 дни
Договор с вик
Нанасяне на сградата на кадастралната карта

Акт 15 - приемане на сградата от инвеститора

Заверка на технически паспорт в общината3 дни
Удостоверение за въвеждане в експлоатация7 дни
Общо: 105 дни

Качество на живот

Стара Загора е обявен и за най-добър град за живеене в България за 2016 г. в престижната ежегодна класация на Дарик радио. Градът печели приза заради постиженията си в области като екологично състояние, ниво на инвестиции, възможност за отглеждане на деца, медицински апаратури и образователни институции.

История и туризъм

Нископланинският релеф и добрата транспортна свързаност осигуряват добър достъп до Средна гора и Стара Планина, както и широк избор от туристически маршрути. В региона има и множество запазени исторически забележителности от палеолита, тракийската и римската епоха и Възраждането.

Спорт и отдих

Градът е отличен с пристанище „Европейски град на спорта“ за 2017 година, като се постигне изграждане на дейност по изграждане на спортна инфраструктура и организиране на спортни дейности.

Култура и изкуство

Градът разполага с ремонтирана Държавна опера, Драматичен театър, Държавен куклен театър и Музикален театър. Ежегодни културни прояви в града са Годишният фестивал на оперното и балетното изкуство, Празникът на липите и Международният фестивал на куклените театри за възрастни.

Нашите Имоти

Община Стара Загора се стреми да изгради подходящи имоти за успешен бизнес в „Индустриална Зона Загоре“