ПРОТОКОЛ за разглеждане на получени оферти в публично оповестен конкурс

522

На 19.07.2022 г., в 10:00 часа, в зала „Фоайе“, в сградата на Община Стара Загора се проведе заседание на комисията за разглеждане и оценка на офертите, назначена със Заповед №16/19.07.2022 г. на Изпълнителния директор на „Индустриална зона Загоре“ АД за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на: Поземлен имот с идентификатор № 68850.521.1663, целият с площ 6115 кв.м, находящ се в Област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000, с трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за друг вид производствен, складов обект, с предходен идентификатор: 68850.521.1644, номер по предходен план: 1587, 1618, 1620, 1621, 1626, квартал 32, парцел I, с граници: 68850.521.1619, 68850.521.1664, 68850.521.1662, 68850.521.1661 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-43/25.05.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, открит с Решения от проведеното на 20.06.2022г. извънредно Общо събрание на „Индустриална зона Загоре“ АД, Решения на СД на „Индустриална зона Загоре” АД от заседание, проведено на 29.06.2022 г. и Решение № 1729, протокол №39 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 26.05.2022г.