ПРОТОКОЛ за разглеждане на получени оферти в публично оповестен конкурс

427

На 30.08.2022 г., в 10:00 часа, в зала „Фоайе“, в сградата на Община Стара Загора се проведе заседание на комисията за разглеждане и оценка на офертите, назначена със Заповед №17/30.08.2022 г. на Изпълнителния директор на „Индустриална зона Загоре“ АД за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на: Поземлен имот с идентификатор № 68850.521.1664, целият с площ 4575 кв.м, находящ се в Област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000, с трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за друг вид производствен, складов обект, с предходен идентификатор: 68850.521.1644, номер по предходен план: 1587, 1618, 1620, 1621, 1626, квартал 32, парцел I, с граници: 68850.521.1619, 68850.521.1663, 68850.521.1662, 68850.521.1588 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-43/25.05.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, открит с Решения от проведеното на 27.07.2022г. извънредно Общо събрание на „Индустриална зона Загоре“ АД, Решения на СД на „Индустриална зона Загоре” АД от заседание, проведено на 02.08.2022 г. и Решение № 1786, протокол №40 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 30.06.2022г.