ПРОТОКОЛ за разглеждане на получени оферти в публично оповестен конкурс

1028

На 28.11.2022 г., в 10:00 часа, в зала „Фоайе“, в сградата на Община Стара Загора се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед №18/28.11.2022 г. на Изпълнителния директор на „Индустриална зона Загоре“ АД, за разглеждане и оценка на офертите, за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на следните имоти:  

            1/ Поземлен имот с идентификатор № 68850.78.313, целият с площ 13997 кв.м, находящ се в Област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000, местност „ЦЪРКВИЦА“ с трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - За друг обществен обект, комплекс, с предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 002313, с граници: 68850.521.1661, 68850.78.896, 68850.78.16, 68850.78.891, 77476.56.42, 77476.507.194 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-43/25.05.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.09.2022г. и

 2/ Поземлен имот с идентификатор № 77476.56.59, целият с площ 5691 кв.м, находящ се в Област Стара Загора, община Стара Загора, с. Хрищени, с трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - За друг вид производствен, складов обект, с предходен идентификатор: 77476.56.50, номер по предходен план: няма, с граници: 68850.521.1661, 77476.56.42, 77476.56.39, 77476.56.52 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-95/15.01.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.09.2022 г., собственост на „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ" АД ЕИК: 205101934, открит с Решения от проведеното на 02.11.2022 г. събрание на Съвета на директорите на „Индустриална зона Загоре“ АД.