Протокол за разглеждане на получени оферти в публично оповестен конкурс

623

       На 15.05.2024 г., в 10:00 часа, в зала „Фоайе“, в сградата на Община Стара Загора се проведе заседание на комисията за разглеждане и оценка на офертите, назначена със Заповед №1/15.05.2024 г. на Изпълнителния директор на „Индустриална зона Загоре“ АД за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на: Поземлен имот с идентификатор № 68850.521.1666, целият с площ 3937 кв.м, находящ се в Област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000, с трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - За друг вид производствен, складов обект, с предходен идентификатор: 68850.521.1662, номер по предходен план: 1587, 1618, 1620, 1621, 1626, квартал 32, парцел I, с граници: 68850.521.1664, 68850.521.1588, 68850.521.1637, 68850.521.1665, 68850.521.1667 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-43/25.05.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, открит с Решения от проведеното на 24.04.2024 г. извънредно Общо събрание на „Индустриална зона Загоре“ АД, Решения на СД на „Индустриална зона Загоре” АД от заседание, проведено на 25.04.2024 г. и Решение № 236, протокол №10 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 28.03.2024 г.