Съобщение за конкурс

814

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 

На основание Решения от проведеното на 25.08.2021 г. заседание на ОС на „Индустриална зона Загоре” АД, Решение на СД на „Индустриална зона Загоре” АД по Протокол oт 03.09.2021 г. и Решение № 1193, протокол № 24 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 29.07.2021 г., „Индустриална зона Загоре” АД, обявява конкурс за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството, както следва:

I.Описание на обекта на конкурса: Поземлен имот с идентификатор № 68850.521.1658, целият с площ 2031 кв.м, находящ се в Област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, с трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор:68850.521.1642, номер по предходен план:1593,1624,57, квартал: 33, парцел: I, с граници: 68850.521.1592, 68850.521.1594, 68850.521.1659, 68850.521.558, 68850.521.1623 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-43/25.05.2009г./25.05.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, собственост на „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ" АД