Съобщение за конкурс

884

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 

На основание на Решение на СД на „Индустриална зона Загоре” АД от заседание, проведено на 02.11.2022 г. и съгласно чл. 236, ал.2, т.2 от Търговския закон, „Индустриална зона Загоре” АД, обявява конкурс за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството, както следва:

I.Описание на обекта на конкурса: 1. Поземлен имот с идентификатор № 68850.78.313, целият с площ 13997 кв.м, находящ се в Област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000, местност „ЦЪРКВИЦА“ с трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - За друг обществен обект, комплекс, с предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 002313, с граници: 68850.521.1661, 68850.78.896, 68850.78.16, 68850.78.891, 77476.56.42, 77476.507.194 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-43/25.05.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.09.2022г., собственост на „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ" АД ЕИК: 205101934.

1.2. Поземлен имот с идентификатор № 77476.56.59, целият с площ 5691 кв.м, находящ се в Област Стара Загора, община Стара Загора, с. Хрищени, с трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - За друг вид производствен, складов обект, с предходен идентификатор: 77476.56.50, номер по предходен план: няма, с граници: 68850.521.1661, 77476.56.42, 77476.56.39, 77476.56.52 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-95/15.01.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.09.2022 г., собственост на „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ" АД ЕИК: 205101934

II.Минимална конкурсна цена Минималната конкурсна цена е в размер 967 740 лв. (деветстотин шестдесет и седем хиляди седемстотин и четиридесет лева) без включен ДДС за поземлен имот с идентификатор 68850.78.313 и 393 470 лв. (триста деветдесет и три хиляди четиристотин и седемдесет лева) без включен ДДС за поземлен имот с идентификатор №77476.56.59.

III. Общи и специални условия на конкурсите и изисквания към участниците: Да са регистрирани като търговски дружества или като дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство; Да нямат парични задължения към държавата по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация; Управителя/ите и членовете на управителните им органи да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не са реабилитирани. Неспазването на което и да е от тези изисквания е основание за отстраняване на участник от конкурсната процедура. Не се допуска до участие в конкурса: 1. лице, за което е налице непълнота или неизправност на представените документи и неспазване на изискванията, посочени в условията на конкурса; 2. лице, което има неизпълнени парични или други задължения към Община Стара Загора.

IV. Цена за получаване на документацията и условия за оглед. Всеки участник може да придобие конкурсната документация от офиса на „Индустриална зона Загоре“ АД, на адрес гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №107, ет.1, зала „ФОАЙЕ“, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа в срок до 17:00ч. на 25.11.2022 г., на цена 100 лева (без включен ДДС), платими по банков път по сметка на „Индустриална зона Загоре“ АД с IBAN: BG13PRCB92301051941201, BIC: PRCBBGSF в „ПроКредит Банк“ АД.

За информация и оглед на имота участниците може да се обръщат към Радослав Танев – изпълнителен директор на дружеството на тел. +359 (0) 877 427474, като оглед на имота с представител на дружеството се извършва всеки работен ден след представен платежен документ за закупена конкурсна документация.

V. Депозит за участие – Депозитът за участие в конкурса е в размер на 96 774 (деветдесет и шест хиляди седемстотин седемдесет и четири) лева за поземлен имот с идентификатор 68850.78.313 и 39 347 (тридесет и девет хиляди триста четиридесет и седем) лева за поземлен имот с идентификатор № 77476.56.59 и следва да е постъпил по банковата сметка на „Индустриална зона Загоре“ АД с IBAN: BG13PRCB92301051941201, BIC: PRCBBGSF в „ПроКредит Банк“ АД, до деня, предхождащ крайния срок за участие в конкурса, като плащането се извършва с два отделни платежни документа – по един за всеки от имотите, предмет на публично оповестения конкурс..

VI. Списък на документите за участие, които следва да бъдат представени от кандидатите:

1. Банково бордеро с печат на банката за размера на заплатената сума за закупени  конкурсни книжа, имената или фирмата на лицето, което е извършило плащането и ще участва в конкурса, както и наименованието на обекта, за който са закупени конкурсните книжа. Документът служи за допускане до участие в конкурса само на посоченото в него лице, за чиято сметка е извършено плащането и важи единствено за конкурса на обекта, за който се отнася закупената конкурсна документация. 2.Банково бордеро с печат на банката за внесен депозит по банковата сметка и в размера, посочен в настоящата конкурсна документация. Документът служи за допускане до участие в конкурса само на посоченото в него лице, за чиято сметка е извършено плащането и важи единствено за конкурса на имота, за който е внесен точният размер на предварително обявения за него депозит. 3.Официален документ, удостоверяващ възникването и актуалното състояние на участник – чуждестранно юридическо лице в превод на български език и легализация или единен идентификационен код, ако участникът е регистриран в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията. 4.Съдебно удостоверение или съответен на него документ от съдебен или административен орган на държавата, в която участникът е установен, за удостоверяване липсата на обявяване в несъстоятелност, на производство за обявяване в несъстоятелност или на процедура по ликвидация, освен ако е посочен ЕИК. 5.Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК - за удостоверяване липсата на задължения за публични вземания на държавата и на Община Стара Загора по смисъла на чл.162 от ДОПК. 6.Заявление за участие в конкурса - по образец; 7.Декларация за липсата на просрочени парични задължения към работниците и служителите, на които участникът е работодател - по образец. 8.Документи, издадени от съответните компетентни органи, удостоверяващи, че управителя/ите и членове на управителните органи на кандидатите не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не са реабилитирани; 9. Декларации: - Декларация за запознаване с конкурсните книжа - по образец. - Декларация за приемане условията на конкурса за покупко-продажба на имота - по образец; - Декларация за произхода и основанието за притежаване на средствата, с които се участва в конкурса, както и за платените данъци върху доходи, имущества и печалби, и за финансовото състояние, което характеризира участника в конкурса като купувач - по образец; 10. Писмо за възстановяване на депозита - попълва се банковата сметка, по която ще бъде възстановен внесения депозит на неспечелилите участници в конкурса - по образец. 11. Декларация, съдържаща срок на валидност на предложенията – не по-кратък от 90 дни от депозирането им - по образец; 12. Декларация за приемане условията на продажбата на недвижим имот, собственост на „Индустриална зона Загоре“ АД - по образец. 13. Копие на документ за упълномощаване /в оригинал или нотариално заверено копие/, когато участникът се представлява от пълномощник. 14. Опис на приложенията към заявлението за участие в конкурса с посочване на броя страници; 15. Декларация за липса на конфликт на интереси - по образец. 16. Изложение /свободен текст/ за реализация на инвестиционното намерение на територията на обекта на конкурса. Представяне на кандидата, посочване на осигурени работни места, минимален обем на инвестицията за посочения в предложението на кандидата срок /не повече от 72 месеца от датата на сключване на договор за продажба/. 17. Ценово предложение - по образец. 18. Декларация за липсата на непогасени изискуеми публични и частни държавни и общински вземания - по образец. 19. Заверени и одитирани годишни финансови отчети и годишен доклад за дейността (когато е приложимо съгласно Закона за счетоводството) за последните 3 /три/ календарни години или съответно междинен финансов отчет/доклад, когато лицето е осъществявало дейност по-малко от една година; 20. Документи, удостоверяващи възможностите и източниците за финансиране на инвестиционния проект: а) собствени средства; б) договори за заем; в) банкови и други гаранции/достъп до кредитна линия; г) други документи за финансиране или обезпечения; 21. Бизнес план за реализацията на проекта. 22.Декларация за неразгласяване на информация - по образец.

VII. Други условия на „Индустриална зона Загоре” АД в съответствие с целите на конкурса: 1. Купувачът следва да поеме следните задължения: да започне строителството в имота, предмет на продажба не по-късно от 12 месеца от датата на сключване на договора; да извърши строителството на имота и да го въведе в експлоатация в срок до 72 месеца от подписване на договора; да осигури не по-малко от 925 работни места по трудов договор след изтичане на срока за въвеждане в експлоатация на инвестицията в имотите и да ги поддържа за срок не по-кратък от 5 години; да реализира заявения размер на инвестицията, в минимален размер 100 000 000 лв. без ДДС, в предвидените срокове; да иска изричното съгласие на Общото събрание за прехвърлянето на правата и задълженията произтичащи от договора за продажба на трето лице.  При неизпълнение на посочените условия дружеството-продавач има право да развали договора, както и да претендира неустойки, подробно описани в конкурсната документация. При прехвърляне правата по договора на трето лице без съгласие от страна на Общото събрание, същият се прекратява. 2. Определената конкурсна комисия ще оценява предложенията по методика, неразделна част от конкурсната документация по следните критерии, със зададени минимални стойности, подробно описани в конкурсната документация: К1 – предлагана цена (за имот с идентификатор 68850.78.313); К2 – предлагана цена (за имот с идентификатор 77476.56.59) К3 – срок за реализация и въвеждане в експлоатация на инвестицията; К4 – осигурен брой работни места след изтичане на срока за въвеждане в експлоатация на инвестицията в имотите, предмет на продажба, които ще бъдат поддържани за срок от 5 години; K5 - размер на инвестицията. 3. След обявяване на спечелилия участник в процедурата страните сключват договор за покупко-продажба, изготвен в нотариална форма в 7 – дневен срок след представяне от участника на документ за извършено плащане.

               Всеки участник може да придобие конкурсната документация от офиса на „Индустриална зона Загоре“ АД, на адрес гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №107, ет.1, зала „ФОАЙЕ“, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа в срок до 17:00ч. на 25.11.2022г. Документите за участие в конкурса се подават най-късно до 17:00 часа на 25.11.2022г. от участника или от упълномощено от него лице /с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/ в офиса на „Индустриална зона Загоре“ АД, на адрес бул. „Цар Симеон Велики“ №107, ет.1, зала „ФОАЙЕ“, в запечатан и непрозрачен плик.

На първо се класира кандидатът, получил най-висока комплексна оценка „К” по описания в конкурсната документация начин и срокове.

 

 

 

                    Радослав Танев

                                                                                                                          /П/

  /Изпълнителен директор на

             „Индустриална зона Загоре“ АД/