Протокол за разглеждане на получени оферти в публично оповестен конкурс